Үйлдвэрийн аялал

Туршилтын үйл явц

үйл явц
үйл явц-1
үйл явц-2
үйл явц-3
үйл явц-4
үйл явц-5

Туршилтын үйл явц

тоног төхөөрөмж-1
тоног төхөөрөмж-2
тоног төхөөрөмж-3
тоног төхөөрөмж-4

R & D

rd-1
rd-2
rd-3
rd-4
rd-5